Výtvarná súťaž

Téma súťaže:

Olympijské hodnoty: „Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“.

Termíny súťaže:

Výtvarná súťaž potrvá od 2. mája do 31. mája 2019. Súťažné práce musia byť odovzdané alebo zaslané poštou do 31. mája 2019 do 24:00 hod na adresu SOŠV. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.olympic.sk najneskôr do 30. júna 2019.

Súťažné kategórie:

Žiaci a študenti materských, základných a stredných škôl vo vybraných vekových kategóriách:

  • I. kategória : do 6 rokov
  • II. kategória : do 10 rokov
  • III. kategória : od 10 do 15 rokov
  • IV. kategória : od 15 do 18 rokov

Podmienky súťaže:

Do súťaže budú prijaté iba plošné práce (maľba, kresba, rytiny, grafiky) Rozmer diela : jednotne pre všetky diela papier formátu A4 alebo A3 Každý účastník môže zaslať do súťaže maximálne jedno dielo, počet súťažných prác za školu nie je obmedzený. Súťažné práce zasielajte poštou na adresu SOŠV alebo naskenované mailom na adresu: olympijskyden@olympic.sk

Za každú školu prosím nezabudnite vyplniť Deklaráciu k výtvarnej súťaži a podpísanú poslať spolu so zoznamom súťažiacich žiakov a študentov.

Poštová adresa:

Slovenský olympijský a športový výbor, Kukučínova 26, 838 08 Bratislava. Obálku označte heslom “Výtvarná súťaž Olympijský deň 2019” Podrobné propozície, deklarácia a podmienky výtvarnej súťaže sú uvedené v prílohách.